Stöd Sepsisfonden

Livet efter sepsis – patientinformation

Livet efter sepsis är en ny skrift som vi tagit fram i samarbete med den nationella arbetsgrupp som ansvarat för framtagandet av det nya nationella Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis. Skriften finns i två versioner för ledladdning och utskrift.

Livet efter sepsis – för dig som vårdats inom intensivvården (IVA)

Livet efter sepsis – för dig som vårdats på annan vårdavdelning