Sepsisfonden – för att vi vill rädda liv!

Uppåt 40 000 människor drabbas av sepsis varje år i Sverige, närmre 20% av dem dör. Och många drabbade som överlever får men för livet av sjukdomen. Så behöver det inte vara. Med kunskap och bättre metoder för diagnostik och behandling kan vi hindra sepsis framfart!

Bakgrund

Sepsis dödar årligen fler personer i Sverige än bröstcancer, prostatacancer och tarmcancer tillsammans.  Svår sepsis har en akut dödlighet (inom 28 dagar) på närmre 20% (2014) och motsvarande för akut hjärtinfarkt är 7.5%. I Sverige drabbas över 28 000 människor per år av akut hjärtinfarkt. Uppåt 40 000 drabbas av sepsis.

Samtidigt som sepsis mest kan liknas vid en folksjukdom, fullt jämförbar med hjärt- lungsjukdomar eller cancer, är det ett relativt okänt sjukdomstillstånd för de allra flesta svenskar. Enligt en färsk undersökning från YouGov känner bara 43% till sepsis. Även inom sjukvården finns bristande kunskaper om sepsis. Ett problem är att symptomen är desamma som på betydligt lindrigare tillstånd. Därför riskerar svårt sjuka personer som söker vård på en akutmottagning att feldiagnostiseras och därmed få adekvat vård alldeles för sent.

Syfte och mål för Sepsisfonden

Det sker idag högklassig forskning inom sepsis-området i Sverige, men för att komma till verkligt breda och snabba resultat, behövs mer resurser till denna forskning. Huvudsyfte för Sepsisfonden är att samla in och fördela pengar till olika forskningsprojekt, som aktivt kan bidra till bättre diagnostik och behandling av sepsis.

Ett viktigt syfte med Sepsisfonden är också att öka medvetandet och sprida kunskap om sepsis, till allmänheten och till beslutsfattare, men också inom sjukvården.

Sepsisfonden  samarbetar med World Sepsis Day, Global Sepsis Alliance, European Sepsis Alliance och The UK Sepsis Trust.

Sepsisfonden är en ideell insamlingsfond. Vill du veta mer om vårt arbete, kontakta oss på info@sepsisfonden.se.

Målsättningen är att vi med Sepsisfondens fördelade medel och aktiva kunskapsspridning ska kunna bidra till att antal dödsfall i sepsis i Sverige halveras de närmaste tio åren.

Stora mänskliga och ekonomiska vinster

Sepsisfonden vill agera som en aktör för politisk lobby-verksamhet. Genom att aktivt arbeta för att vi ska bli bättre på att fånga sepsisfall i tid i Sverige, kommer vår verksamhet inte bara bidra till att få ner antal dödsfall. Vi kommer också att bidra till minskade kostnader inom sjukvården. Genom säkrare diagnostik, i tid, kommer vi att kunna få ner antalet sepsispatienter som kräver intensivvård (IVA). En IVA-plats kostar 40-50 000 kr per dygn. Förutom det uppenbara, att vi kan rädda liv, borde den ekonomiska uppsidan vara ett tillräckligt incitament för politiker att agera kraftfullt för att utveckla sepsisvården. Många sepsisöverlevare drabbas av följdsjukdomar som innebär ett stort lidande för patienten men även en kostnad för samhället. En fördjupad kunskap om negativa långtidseffekter som sepsis orsakar kommer att leda till nya behandlingsmetoder vilket kommer att gynna patient och samhälle.

Ett globalt problem

Sepsis är ett globalt hälsoproblem. I hela världen utvecklar 48,9 miljoner personer sepsis varje år. 11 miljoner dör. Även de som överlever riskerar att få livslånga skador. 40% av alla barn under fem år drabbas av sepsis varje år globalt. Sepsis är också en av de vanligaste orsakerna till moderskapsdödsfall i världen. Som en del i ett globalt sepsisnätverk, vill Sepsisfonden bidra till kunskapsdelning och spridning av forskningsresultat, vilket i sin tur på sikt även ska kunna bidra till minskade antal sepsisfall globalt.

Läs mer om hur Sepsisfonden drivs