Sepsis blir godkänt som vårdförlopp

akuten sepsis

Redan sommaren 2019 togs beslut att sepsis skulle få ett standardiserat vårdförlopp. Arbetet har dragit ut en del på tiden, på grund av pandemin, men nu kan vi glädjande nog berätta att det slutgiltiga beslutet är taget, och Personcentrerat och sammanhåller vårdförlopp Sepsis kan därmed börja användas på svenska sjukhus.

De övergripande målen med vårdförloppet är att få en jämlik och enhetlig sepsisvård på alla akutmottagningar i landet. En större andel patienter ska:

  • upptäckas tidigt och få adekvat undersökning, behandling och monitorering
  • få en korrekt sepsisdiagnos
  • få adekvat information och uppföljning efter vård på sjukhuset.

För oss i Sepsisfonden är just den sista delen viktig, och vi har varit drivande i arbetet med att ta fram den patientinformation som nu är en del av vårdprogrammet. Av alla våra framgångar, så är kanske detta en av de allra största för vår del. Att vi på detta sätt kan finnas med och stödja alla som skrivs ut efter att ha vårdats för sepsis i Sverige med adekvat information om livet efter sepsis, det är vi väldigt stolta över.

Läs mer om vårdförloppet

Se hela innehållet i vårdförloppet